Przed egzaminem

Forma egzaminu:

Zakres egzaminu:

W 2016 roku obowiązywały następujące akty na egzaminie:

  1. Kontrola skarbowa: ustawa o kontroli skarbowej
  2. Postępowanie administracyjne: ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Ordynacja podatkowa: ustawa - Ordynacja podatkowa
  4. Materialne prawo podatkowe: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku akcyzowym,
  5. Prawo dewizowe: ustawa - Prawo Dewizowe
  6. Prawo handlowe: ustawa - Kodeks spółek handlowych
  7. Rachunkowość: ustawa o rachunkowości
  8. Finanse publiczne: ustawa o finansach publicznych
  9. Prawo karne skarbowe: ustawa - Kodeks karny skarbowy

Z czego najczęściej trafiają się pytania?

W latach ubiegłych z uwagi na kwestie organizacyjne egzamin odbywał się w dwóch grupach. Poniżej przedstawiamy liczbę pytań z aktów prawnych, które pojawiły się na każdym egzaminie od 2011 roku.

Nazwa aktu Data egzaminu wraz z liczbą pytań, które pojawiły się z danego aktu na egzaminie
Kwiecień 2011 Listopad 2011 Kwiecień 2012 Listopad 2012 Listopad 2013 Październik 2014 Październik 2015
Kodeks karny skarbowy 8 8 8 10 5 4 7
Kodeks postępowania administracyjnego 4 4 4 4 2 3 2
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks spółek handlowych 6 6 6 4 2 2 2
Ordynacja podatkowa 20 20 20 18 9 10 9
Prawo dewizowe 2 2 2 2 1 1 1
Prawo zamówień publicznych 0 2 2 0 0 0 0
Ustawa o finansach publicznych 6 2 2 7 4 2 2
Ustawa o kontroli skarbowej 12 21 18 15 8 10 9
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 0 2 2 0 0 0 0
Ustawa o podatku akcyzowym 6 6 6 8 4 2 1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 10 12 12 12 6 5 7
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 12 16 16 15 8 9 7
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku od towarów i usług 12 11 12 13 6 9 10
Ustawa o rachunkowości 6 6 5 6 3 3 2
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 2 0 0 0 0 0 0
WIEDZA OGÓLNA 3 0 0 0 1 0 0

Nauka z ArsLege gwarancją sukcesu!

Rozwiązując testy na Skarbowcy.ArsLege.pl nie miałbyś większych problemów ze zdaniem egzaminu. W bazie posiadamy pytania testowe do podstaw prawnych, z których pojawiły się pytania na egzaminach. Szczegółowość i dokładność naszych pytań zapewnia wyczerpujące przerobienie aktów prawnych występujących na egzaminie.

Na egzaminie w listopadzie 2013 roku trafiliśmy w 56 pytań. W październiku 2014 roku ucząc się z ArsLege odpowiedziałbyś na 56 pytań, a w październiku 2015 roku na 57 pytań egzaminacyjnych.

Na ostatnim egzaminie w październiku 2015 roku nasza skuteczność osiągnęła wynik 95%, czyli na 57 pytań egzaminacyjnych powinieneś znać poprawne odpowiedź po przerobieniu bazy pytań Skarbowcy.ArsLege.pl.

Skuteczność testów ArsLege w latach 2012-2015

Jak się uczyć, żeby zdać?

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Ministra Finansów z dnia 21 października 2010 roku (Dz.Urz.MF.2013.36 j.t.) na egzaminie obowiązuje 12 aktów prawnych, co daje łącznie 2907 przepisów prawnych do przerobienia. W Skarbowcy.ArsLege.pl znajdziesz bazę prawie 5 000 pytań testowych opracowanych na podstawie przepisów wymaganych egzaminie. Oznacza to, że średnio do każdego przepisu posiadamy przygotowane 2 pytania testowe. Taka szczegółowość pytań zagwarantuje Ci dokładne zapoznanie się z treścią przepisu, a tym samym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie.

Liczba przepisów z aktów prawnych obowiązujących na egzaminie Liczba pytań ArsLege do egzaminu Średnia ilość pytań do jednego artykułu
2907 4774 2

Jak skutecznie rozwiązywać test?

Uważnie czytaj pytania testowe. Przeczytanie poszczególnego pytania nie powinno zająć więcej niż 15 sekund. Wiemy, że na egzaminie nerwy biorą górę, ale postaraj się uspokoić i całkowicie skupić swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Zdarza się, że pytania zawierają zaprzeczenie i łatwo jest popełnić błąd. Pytania czytaj po kolei i zaznaczaj odpowiedzi, które Twoim zdaniem są poprawne. Podsumuj punktację. W momencie, gdy uzyskasz 84 punkty musisz podjąć decyzję, czy chcesz zaryzykować i zaznaczyć jeszcze 3 odpowiedzi. Jeżeli na jedno pytanie odpowiesz dobrze, a dwa pozostałe zaznaczysz błędnie – nie stracisz na punktacji. Jeżeli jednak na dwa pytania odpowiesz źle – egzamin ukończysz z wynikiem negatywnym.

Termin egzaminu:

Egzamin odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym, ostatni odbył się 28 października 2015 r. Nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu Przewodniczący zamieszcza na stronach Ministerstwa Finansów informację o terminie egzaminu oraz wykaz tytułów aktów prawnych, z których przygotowywane będą pytania testowe.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

Przewodniczący nie później niż w terminie 21 dni przed datą egzaminu zamieszcza na stronie Ministerstwa Finansów listę osób dopuszczonych do egzaminu wraz z informacją o miejscu egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu:

Zdający w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o terminie egzaminu składa:

Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający. Zdający zobowiązany jest do poinformowania, w formie pisemnej, Przewodniczącego przed wyznaczonym terminem egzaminu o nieprzystąpieniu do egzaminu. W razie nieprzystąpienia do egzaminu bez wcześniejszego poinformowania zdający nie będzie mógł uczestniczyć w najbliższym wyznaczonym egzaminie.

Przebieg egzaminu:

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości lub legitymację służbową. Przewodniczący albo wiceprzewodniczący komisji poinformuje wszystkich uczestników o sposobie przeprowadzenia egzaminu, przepisach porządkowych, które będą obowiązywały podczas testu oraz zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi. Po wejściu na salę egzaminacyjną zdający zajmuje dowolne, wybrane przez siebie miejsce.

Przed rozpoczęciem egzaminu zdający otrzyma:

Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje komisji arkusz odpowiedzi wraz z egzemplarzem testu egzaminacyjnego oraz w zaklejonej kopercie kartę oznaczoną numerem ewidencyjnym.

Zasady w trakcie egzaminu:

W trakcie egzaminu nie można korzystać z materiałów pomocniczych oraz porozumiewać się z innymi osobami. W razie niezastosowania się Przewodniczący albo wiceprzewodniczący komisji wyklucza z udziału w egzaminie takiego zdającego. Wykluczenie z udziału w egzaminie zostaje odnotowane w protokole i zdający nie może przystąpić do egzaminu w najbliższym wyznaczonym terminie.

Salę egzaminacyjną można opuścić tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą członka komisji. Opuszczenie sali bez podania powodu jest równoznaczne z zakończeniem egzaminu. Zdający nie może opuścić sali, jeżeli do końca egzaminu pozostało nie więcej niż 10 minut.

Wyniki egzaminu:

W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, Przewodniczący Komisji zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wyniki egzaminu podając numer ewidencyjny karty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest zdający oraz liczbę otrzymanych punktów. W terminie 21 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu, zdającemu przysługuje prawo wglądu do arkusza odpowiedzi oznaczonego numerem ewidencyjnym. Od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje zaświadczenia potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu.

Grupa ArsLege:

Pomoc     Regulamin portalu     Kontakt   

Copyright 2009-2024 ArsLege
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies.

Akceptuję